Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Phần mềm Rhythm Report

Rhythm's report generator tool allows you to create customized reports of the findings of your Rhythm software. It increases your productivity—giving you rep...


Phần mềm Rhythm Acquire

GE's Rhythm Radiography (X-ray) software suite combines advanced image acquisition, review and DICONDE compliant data management tools for all X-ray inspecti...


Phần mềm Rhythm Review

Rhythm Acquire: thu nhận dữ liệu, hình ảnh và có thể điều khiển các thiết bị kiểm tra, chuyển dữ liệu qua module Rhrthm Review


Phần mềm Rhythm Archive

Rhythm Acquire: thu nhận dữ liệu, hình ảnh và có thể điều khiển các thiết bị kiểm tra, chuyển dữ liệu qua module Rhrthm Review


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật